Október 1-jén, Szent Ecsmiadzinban különleges imarendet tartottak Arcah és Arcah örményei támogatására Őszentsége II. Garegin Minden Örmények Katolikosz- Pátriárkája elnökletével.

Október 1-jén, Szent Ecsmiadzinban különleges imarendet tartottak Arcah és Arcah örményei támogatására Őszentsége II. Garegin Minden Örmények Katolikosz- Pátriárkája elnökletével.
A nemzeti ima alkalmából kihozták a Szent Geghardot (Dárdát) az Istentiszteletre és a hívek áldására. A szertartás során Minden Örmények Katolikosz- Pátriárkája Örményország és Arcah világát, valamint a jelenlévő híveket Szent Gegharddal áldotta meg.
Az ima végén elküldte patriarchális üzenetét az egész örmény népnek. Mindannyiunk lelke tele van végtelen fájdalommal és mély aggodalommal. Örmény nemzetem nehéz és riasztó napokat él át.
Ma Ecsmiadzinban és diaszpóra szerte az örmény templomokban egyesülve imádkozunk az Arcahi testvéreinkért, akik szörnyű szenvedésnek és embertelen nélkülözésnek voltak kitéve, és a kivándorlás útjára léptek. Arcah világa elnéptelenedik, a szent föld ismét árván marad az örményektől.
Erre a nemzeti tragédiára, és a világ nem megfelelő reakciója Azerbajdzsán agresszív, népirtó akcióira, az Örmény Köztársaság hatóságainak Arcah iránti politikája és népünk megosztottsága Arcah elvesztéséhez vezetett.
Ma az Örmény Köztársaság is ugyanezzel a fenyegetéssel néz szembe. A szuverenitás és az államiság elvesztésének veszélyeiről nyíltan beszélnek. A biztonsági kihívások, a területi veszteségek, a nyilvánvaló kényszer melletti béketeremtés folyamatában megmutatkozó sietség, valamint a kormánynak a nyilvánossággal való kommunikációjának módjai bizalmatlan légkört teremtettek. Arra kérjük az államférfiakat, hogy ne szítsanak gyűlöletet, és ne gyengítsék a népet új választóvonalakkal, kiegyensúlyozatlan szavakkal és kifejezésekkel. A fennálló problémák méltó megoldása, az anyaország kilábalásának ebből a veszélyes helyzetből józan fellépésre, a geopolitikai realitások helyes felmérésére és nemzetünk minden szakértői potenciáljának és tapasztalatának felhasználására van szükség, nehogy újabb veszteségekbe sodorja hazánkat. Az Arcahi véres háború arról tanúskodik, hogy az ellenség agresszív törekvései ellenőrizhetetlenek, és nincs megkülönböztetés az eszközök megválasztásában.
Arra buzdítjuk a nemzeti, vallási, közéleti és politikai struktúrákat, hogy egyesítsék népünket, hogy szembenézzenek a jelenlegi nehéz kihívásokkal, és egységesen cselekedjenek országunk jövőjének szavatolásáért.
Kedves emberek. A fenyegetésekkel szemben nemzeti összetartozásunk és összetartásunk elengedhetetlen, mert az egységben van a mi erőnk, az egységben van az út a közelgő katasztrófa megelőzésére. Éljünk és cselekedjünk szeretettel, annak tudatában, hogy veszteségeink fájdalmát eredményekké változtatjuk, akaratunkat és lelkületünket a nemzeti élet valódi felébredésévé, az anyaország és a nép jogainak védelmében összetartó erővé alakítsuk. Tegyünk tanúságot életünkkel az anyaország, a nemzet és az évszázadok óta ápolt független államiságunk iránti igaz odaadásról.
Igaz, hitünket, reményünket, hazaszeretetünket és a nemzet iránti odaadásunkat soha nem lehet megölni.
Az országos ima Arcahért nem a reménytelenség imája, nem a bánat imája, hanem a remény és a vigasztalás, az ébredés és a feltámadás imája.
Ez az országos imádság, egyesítsen bennünket, mint Isten saját népét, a nemzet és a honfitársak megerősítésének egy és ugyanazzal a víziójával.
Ez a pillanat egyben alkalom arra is, hogy átgondoljuk életünket, eltávolítsuk magunkból a hazafi-ellenes jelenségeket, kijavítsuk a hibákat, hiányosságokat, hogy megerősödjünk nemzetként, államként és egyházként. Hazánk felbecsülhetetlen értékű szimbóluma, Arcah világa a miénk és a szívünkben van.
Imádkozzunk együtt Arcah népéért, legyünk kedvesek és támogassuk száműzött testvéreinket, vigasztaljuk őket fájdalmaikban és gondjaikban.
Arcah szeretett gyermekei, legyetek erősek és kitartóak maradjatok megingathatatlanok hitetekben. Tartsátok életben Arcah és őshonos örökségetek iránti szereteteteket örökké.
A nemzeti imanapon, Arcahi gyermekeink támogatására, az örmény templomokban szent ereklyéket helyeznek el istentiszteletre érkező hívek számára.
Szent Ecsmiadzinban az érkező zarándokok számára a Szent Geghardot mutatjuk Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus szörnyű szenvedésének és győzelmes feltámadásának jeleként. A Szent Geghard erejével népünk túlélte a katasztrófákat, a mészárlásokat és a népirtást, megőrizte hitét a reménytelenségbe. Megerősítette a reményt a hitetlenségben, és a jó iránti szeretetet a gonosz elleni harcba fordította.
Ezzel a bizalommal küldjük imánkat Istenhez, mondván: „Uram Isten, add áldásodat, és ments meg minket a veszélyektől és megpróbáltatásoktól. Adj erőt, hogy ellenálljak a gonosz támadásainak, hogy felülemelkedjek az ütéseken. Tartsa égve életünkben a feltámadás mennyei fényét, és őrizzen meg minket Szent Jogod oltalma alatt. Tartsd gondodat és áldd meg Arcahból származó testvéreinket, akik mindig hűségesek hozzád, akik deportálástól szenvednek és nehézségeken mennek keresztül. Adj békét a honvédelemért elhunytak lelkének, a sebesülteknek és szenvedőknek gyógyulást, fogságba esett gyermekeinknek pedig szabadságot.
Jóságos és mindenható Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet, hogy akaratod szerint éljünk, és békét kérjünk az egész világnak és hazánknak, jólétet és biztonságot népünknek szerte a világon, állandóan dicsőítve Szentháromságodat.
Üdvözítő Urunk kegyelme, szeretete és békéje legyen velünk és mindenkivel ma és mindig és mindörökké. Ámen.”

Cikket írta: Lala Hayrapetyan (2022-1-HU01-ESC51-VTJ-000080624)

Fotókat készítette: Tatevik Muradyan (2022-1-HU01-ESC51-VTJ-000080624)