Archive

Հայկական մշակութային երեկո Դունակեսի քաղաքում

Սեպտեմբերի 19-ին Դունակեսի քաղաքի Յոզեֆ Աթիլայի անվան մշակութային Կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ Անկախության օրվան՝սեպտեմբերի 21-ին նվիրված միջոցառում։ Միջոցառման նպատակը այս
Read More